Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Author Archive

Dərsliklərin metamorfozu

Fatma xanım Bunyatova

2018 -ci ildə Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində keçirilən İSMSİT -2018 Beynəlxalq konfransında ADPU-nun biologiya metodikası kafedrasının müəllimləri Mehdiyeva S., Məlikova  Z. «Metamorphosis of texctbooks» «Dərsiklərin metamorfozu» məqaləsini müzakirəyə təqdim etmişdilər. Məqalə biologiya fənn biliklərinin elmi əsaslarla, tamlıq və qeyri səlis məntiq əsasında, yəni təbii və süni idrakın inkişaf yoluna uyğun modelləşdirilməsindən bəhs edir. Təbii və süni idrakın təhsildə tətbiq edilməsi ümumiyyətcə ən perspektivli bir istiqamətdir. Pandemiya təhsilin formatını dəyişdirərək müəllimləri süni idrakın məhsulu olan kompüter proqram və qurğularından istifadə edərək distant təhsilə keçməsinə məcbur etdi.

Read the rest of this entry »Baxış: 1618

Учимся учиться

                                              Фатма ханум Бунятова.

Урок математики не математика

Мы думаем,  что когда объясняем урок дети  понимают  нас и учатся тому, что мы объясняем. Точно так же думают и авторы учебников. На самом деле это и так. Они учатся складывать штабелями в голове то, что мы им преподносим в готовом виде: правила, формулы, даты и т. д. В итоге в голове склад знаний, с которыми пользуются отвечая на такие вопросы как кто? что? Когда? Где? К чему? Зачем? Одним  словом,  у них такой арсенал   вопросов, который заставляет только ковыряться в знаниях, топтаться на месте и это стимулированное топтание убивает в них живой интерес к учению, к учению через понимания и осмысления. Здесь возникает вопрос,  а как учить через осмысление и понимание?  Что нужно сделать для этого?  Ответы на эти вопросы можно найти в представленном вам видео, в котором  процесс урока построен авторской технологией конструктивного обучения. Конструктивизм, как философия образования,  констатирует,  что каждый индивид строит свои знания,

Read the rest of this entry »Baxış: 1900

DAYANIQLI TƏHSİLİN TRANSFORMASİYASI. TAMLIQ VƏ QEYRİ-SƏLİS TƏHSİL MODELI

Fatmaxanım  Cəlal  qızı  Bünyatova,

 «Idrak mektebi-İntellekt school””nin direktoru;

Yuliya İvan qızı Kərimova,

T. Həsənov adına 23 nömrəli tam orta məktəbin direktoru

Xülasə: Məqalədə dayanıqlı (dövlət tərəfindən dəstəklənən ) təhsilinhttps://journal.edu.az/2874-preschool-and-primary-education-ssue-4.html transformasiyasından, tam və qeyri-səlis təhsil modelindən söhbət gedir. Müəlliflilər qeyd edirlər ki, təlim prosesində fərdin təfək­kü­rü­nün hərəkətə gətirilməsi problemini həll etmək  üçün təlimin  öyrətmə və mənim­sə­mə məqsədi  öyrənmə və yaratma məqsədinə dəyişdirilməlidir. Bu məq­sə­də çat­­­­maq üçün təlim prosesində şagirdlərin mənimsədikləri biliklərin struktur qu­ru­­luşu məntiqi cəhətdən də­yiş­məlidir. Müəlliflər həmçinin vurğulayırlar ki, dayanıqlı təhsilin öyrətmə nəzəriyyəsini öyrənmə nəzəriyyəsi  ilə əvəz etdikdə təfəkkür hə­­rə­kətə gəlir. Bu hərəkəti J.Piajenin və L.Zadənin yaratdıqları təbii və süni idrak nə­zə­riyyələri əsasında  quranda  dayanıqlı təhsil sistemi transformasiya  olaraq  yeni bir təhsil modelinə –  “Tamlıq və qeyri-sə­lis təhsil modeli”nə  çevrilir. 

Baxış: 1025

Он-лайн обучение и логическое моделирование знаний

Фатма ханум Буннятова

Если бы не короновирус…

Как говорится нет худа, без добра. Никто не хотел бы, чтобы миллионы  учеников и студентов остались бы дома и  в отчаянии сложившейся  чрезвычайной ситуации спешно прибегнуть к дистанционному обучению.

Долгое время, пока всерьез на официальном уровне не  принималось ДО между профессионалами, понимающие суть и важность этого подхода шла, полемика  оценивания  разных технологических устройств,  применения  их. С каждым годом эти технологии менялись, усовершенствовались, но все- таки желаемого успеха не всегда получали, потому что в эти устройства, созданные искусственным интеллектом, вливали то содержание, тот контент, знания,  которые не были логически структурированы и нацелены на знания, умения и навыки

Пока обучение шло за закрытыми дверями,  учителя думали, что

учат, а ученики думали, что учатся.  Первые передавали готовые знания, а вторые, вынужденно сидя 45 минут перед учителем, часто мысленно отвлекаясь,  старались усваивать эти знания.  Теперь образование  перешло в виртуальную среду, оно стало открытым со своими недостатками  и для родителей,  и для общественности, и в тоже время свободным для выбора учеником. Поэтому требуется  новая методология, новые подходы, новые образовательные  технологии,  чтобы моделировать  знания, создать такую образовательную среду, в котором ученик был бы заинтересован, задействован в создании своих знаний.http://www.idrak-m.com/?page_id=731 Надо понимать, что если мы начали пользоваться устройствами с искусственным интеллектом, тогда для успешной работы этого устройства  мы должны моделировать знания механизмами искусственного интеллекта. А искусственный интеллект (Заде), это отражение естественного интеллекта (Пиаже)

Read the rest of this entry »Baxış: 999

Трансформация устоявшейся системы образования. «Целостная и нечеткая модель образования».

Фатма ханум Бунятова

Молниеносный  переход от классно-урочный системы образования в цифровое образование эксперты  считают революцией в образовании. Особенный интерес вызывает  доклад Андрея Комиссарова Andrew Komissarov   https://www.youtube.com/watch?v=C3smRouM7vM «Цифровая трансформация образования».

Значимость  цифровизации образования, как составной части электронного государства  отражается в проекте е-государство Азербайджан и носит административный характер с сопутствующими  техническими оснашениями школ и подготовки педагогов для работы с этими устройствами.    В 2009 году впервые в истории применения искусственного интеллекта в образовании нами был сделано 2 доклада на международной конференции AİKT_2008 «Цифровая школа», «Целостное и нечеткое моделирование знаний» https://www.semanti дняcscholar.org/paper/Digital-school-Bunyatova-Bunyatova/3f0f511ceb62f1a574a2730b90604994e5cc09f0 С 2009 года  до сегодняшнегодня  на авторитетных международных конференциях учителями  г Баку были сделаны более 25 докладов на эту тему.  Очередная наша  работа в области цифровизации обучения, применения механизмов естественного и искусcтвенного интеллекта в образовании –это проект «Переход от научения к учению», который реализуется в школе №23 г. Баку с 2017 г.   Проведенная работа в рамках проекта отражена в книгах «Переход от научения к учению 2018», «Трансформация  устоявшейся  системы образования. Целостная и нечеткая модель образования-2019»  и в статье “Transformation of education system supported by the government. Integrity (whole) and fuzzy education model”.«Применение целостной и нечеткой логики в образовании»http://www.idrak-m.com/?p=5345

ПодробнеемеBaxış: 1081

Дизайн и проведение конструктивного урока на тему «Имя числительное» 4 класс

Фатма ханум Бунятова

  Этот урок был проведен в рамках проекта «Переход от научения к учению»  в экспериментальной школе №23 г. Баку.  Цель урока заключалась в том, чтобы выявить “может ли учитель, не проходя тренинги, следуя разработанному сценарию   урока, провести урок, в котором ученики строят свои знания.”

  Конструктивный урок начинается с объявления темы урока и цели урока. http://www.idrak-m.com/?page_id=731 Учащиеся должны знать, что они будут делать и в какой деятельности они будут работать на уроке. Так как конструктивный урок в основном интерактивный урок,  класс заранее делится на команды. Каждый вопрос обсуждается в команде и конечный ответ выносится на общеклассное обсуждение. 

Read the rest of this entry »Baxış: 972

İTA Denmark və “İdrak məktəbi” Azərbaycan “Dayanaqlı təhsil sisteminin dəyişdirilməsi” birgə beynəlxalq layihəsi.

Fatma xanım Bunyatova

Təhsil sistemində aparılan islahatların məqsədi  təhsil alanların  bir şəxsiyyət kimi böyüdərək, onların sabah kı günün tələblərinə uyğun  akademik,  intellektual , sosial  bilik və bacarıqlara yiyələnməsi və onları daim  inkişaf  etdirməsidir.

Read the rest of this entry »Baxış: 1334

Öyrədilən şagirdlərin öyrənən və yaradan şagirdlərə çevrilməsi.

Fatma xanım Bunyatova

Bakının  T. Həsənov adına 23 nömrəli eksperimental məktəbində “Öyrətmədən öyrənməyə keçid” layihəsinin ikinci ilində məqsəd müəllimlərin  “Biliklərin tamlıq və qeyri səlis modelləşdirmə  — BTQSM texnologiyası ilə yaradılan  «Tamlıq və qeyri səlis Azərbaycan dili” proqramları ilə sərbəst olaraq konstruktiv dərsin dizaynını etmək, yaradıcı tapşırıqları hazırlamaq, onları qiymətləndirmək, şagirdlərin komandada təlim fəaliyyətlərinin çox strukturlu qurmaq ilə yanaşı şagirdlərin idraklarının inkişaf yolunu izləmək idi. Alternativ proqramda  diqqət şagirdlərin yazılı və şifahi nizamlı nitqlərinin inkişafına yönəldilmişdi. Bu inkişaf  şagirdlərin anlamlı təlim fəaliyyətində, bilmədikləri, başa düşmşdikləri hər bir  sözün mənasını, anlamını ortalığa çıxartmaq və onu suallaşdırıb aydın etmək istiqamətində gedir. Sual vermə və  sualları cavablandırmaq  bacarığı  vacib dil qabiliyyətlərindən  Read the rest of this entry »Baxış: 1267

Müəllimlərin təlim fəaliyyətlərinin intensiv dəyişdirilməsi Bakı ş. T. Həsənov adına 23 № eksperimental məktəbi. “Öyrətmədən öyrənməyə keçid” layihəsi

Təlimatlı təlim

Fatma xanım Bunyatova

 

«Öyrətmədən öyrənmə keçid» layihəsinin tədris prosesində tətbiq olunmasının ikinci ilinin  ortalarında iki müəllim layihəyə qoşulmaq istədiklərini bildirdilər. Layihə iştirakçılarının çox irəlidə olduqlarını nəzərə alaraq bu müəllimlərlə dərs zamanı intensiv olaraq təlimatlı təlim keçirildi.

Nədir təlimatlı təlim?

Təlimatlı təlimdə dərs zamanı müəllim ona göstərilən və öyrədilən formada dərs keçir. Bu forma xüsusi olaraq intensiv təlimə hazırlanmış “4 fəaliyyətli konstruktiv təlimdir”.  “4 fəaliyyətli konstruktiv təlimdə” hər bir fəaliyyətin məzmunu, müəllim və şagirdlərin bu fəaliyyətdə görəcək işlərin açıqlaması ilə yanaşı müəllimin və şagirdlərin gördükləri işin nəticəsi  nədən ibarət olduğu da göstərilibdir.  Dərsdə alınan nəticə yerində müzakirə edilərək korrektə edilir.

Təlimatlı dərsdə müəllim öncə komandalarda şagirdlərin təlim fəaliyyətini qurmağa öyrənir, və sinfin idarə edilməsi yollarını əyani şəkildə izləyir. Təlimatlı təlimdə, abstrakt yox real idarə etmə hərəkətlərin mənası açıqlandığı, bu hərəkətlərin işləkliyini real göründüyü üçün təlimin müəllimlər üçün keyfiyyət dərəcəsi yüksək olur.

2 sinifdə Mustafayeva Ş. Apardığı təlimatlı dərsdən fraqmentlər.

Mövzu “Odunçunun səhvi”

1-ci fəaliyyət mövzunun mənasının, məğzinin açılması idı. Bunun üçün müəllim Read the rest of this entry »Baxış: 1451

Öyrət-mədən öyrənmə yollarından

 Bakı şəhəri 23 №-li tam orta məktəbinin ibtidai sinif müəllimi

Taliyə Nəbiyevanın “Öyrətmədən öyrənməyə keçid»

layihəsi çərçivəsində  2-ci sinifdə nümayiş dərsi.

               Mövzu  “Şir və siçan”

Dərsin məqsədi:

-şagirdlərin şifahi və yazılı nitqlərini inkişaf etdirmək;

-şagirdlərin təxəyyüllərində  təmsil  surətlərinin yaradılması;

— komandada bir- birilərinə köməklik etmək bacarığını inkişaf etdirmək;

Dərsi öyrəniləcək   mövzunu  adını elan edəndən sonra şagirdlərin təxəyyüllərində “təmsil” obrazının yaranması üçün onların şeir, nağıl və hekayə haqqında biliklərini üzə çıxartmaq üçün sinfə sual verirəm. Read the rest of this entry »Baxış: 1794

Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe