Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Искусственный интеллект.Что имеем и где можно их применить?

Фатма ханум Бунятова.

Исследователи в области ИИ из Турции проявили научный интерес к моим работам о применении ИИ в образовании и попросили кратко изложить свое видение и применение ИИ в образовании.

Что я предлагаю?

 1. Целостную и нечеткую модель языка –языка естественного интеллекта -ЕИ и Искусственного интеллекта- ИИ».

 Эта модель построена в двух этапах:

1 Этап.

Построение «Целостной, естественной модели языка» на основании теории интеллекта Ж. Пиаже. Полученная модель является моделью естественного языка- языка естественного интеллекта-ЕИ

2 Этап.

Замещение понятий «Целостно — естественной модели языка»-языка ЕИ математическими понятиями нечеткой логики Заде и преобразование ее в «Целостно- нечеткую модель языка- языка искусственного интеллекта- ИИ»

1.Построение «Целостно- естественной модели языка- языка -ЕИ». Шаги:

 • Дидактические понятия и термины языка были  замещены психологическими понятиями логики целостности Ж. Пиаже. При этом замещении  дидактические понятия и термины  превращаются в психо-дидактические понятия и термины .
 • Психо-дидактические понятия и термины языка оцифровываются.
 • Создается координатная плоскость целостно-естественного языка.
 • Оцифрованные психо-дидактические понятия и термины строятся на координатной плоскости изоморфно  структурам интеллекта.
 • Полученная модель естественного языка называется «Целостно —  естественная модель языка – языка естественного интеллекта -ЕИ».

2. Замещение психо-дидактических понятий «Целостно- естественной модели языка языка -ЕИ» математическими понятиями нечеткой логики Заде и преобразования ее в «-Целостно-нечеткую модель языка«.

Это замещение преобразовывает   «Целостно —  естественную модель языка»   в «Целостную и нечеткую модель языка». Полученная модель является языковой  моделью искусственного интеллекта- ИИ, которая построена  изоморфно языковой модели естественного интеллекта -ЕИ

Где можно применять языковую модель искусственного интеллекта -ИИ?

 1. Всякая наука излагается посредством языка. Используя механизмы языковой модели ЕИ и ИИ   можно построить естественную и искусственную модель любой науки.
 2. В образовании при помощи ЕИ и ИИ создано нами:

-целостная и нечеткая технология моделирования знаний; https://www.researchgate.net/publication/329561725_Technology_of_modeling_of_integrity_and_fuzzy_model_of_knowledge_-_IFMK

— целостная и нечеткая модель образования; http://journal.edu.az/files/Preschool%20and%20Primary%20Education/2019/Fatmakhanim%20Bunyatova,%20Yulia%20Karimova.pdf

— целостная и  нечеткая модель предметных программ;

— целостная и нечеткая модель учебников;

— целостная и нечеткая модель е-учебника в 3Д; https://www.academia.edu/31107783/_Whole_integral_and_fuzzy_model_of_e_textbook_in_3D_

— целостная и нечеткая модель дистантного образования;

Новая стратегия дистанного образования.  https://www.researchgate.net/publication/330887188_Strategy_of_distance_education;

-генетическая программа  предметных знаний.

-целостная и нечеткая модель машинного обучения https://books.google.az/books?id=jPeZDwAAQBAJ&pg=PA149&lpg=PA149&dq=F.ATMA+KHANIM+BUNYATOVA&source=bl&ots=qv36uZ9DDe&sig=ACfU3U0JoeuSUp_YAVB4oi6INCWDqfsqqw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjK4ofWiqTqAhUKVBUIHXy7DTc4ChDoATAAegQIChAB#v=onepage&q=F.ATMA%20KHANIM%20BUNYATOVA&f=false

— — цифровая программа целостной и нечеткой  модели азербайджанского языка  http://www.idrak-m.com/?p=5584

Применение целостную и нечеткую логику в образовании

Eğitimde Bütünlük ve Bulanık Mantığın Uygulanması http://www.idrak-m.com/?p=5345

Цифровая школа  https://www.researchgate.net/publication/240644938_Digital_school/stats

Учебные программы:

 1. нечеткая программа азербайджанского языка;
 2. нечеткая программа биологии;
 3. в стадии разработки нечеткая программа русского языка, математики.

Все эти целостно-нечеткие модели созданы ручным способом. Следующий этап работы- это преобразования ручной модели естественного языка-языка ЕИ и искусственной модели языка-ИИ в компьютерные программы ЕИ и ИИ.

Baxış: 1585

Təhsilin transformasiyası.Tamlıq və qeyri səlis Azərbaycan dilinin Rəqəmsal proqramı

Fatma xanım Bunyatova

TQSAD-Rəqəmsal Proqramı

2008- ci ildən qəbul olunan və bu günə kimi təlim prosesində tətbiq olunan kurikulum proqramları dövlət tərəfindən dəstəkləndiyi üçün dayanıqlı təhsil sisteminin işlək proqramıdır. Hər dörd ildən bir proqramlarda düzəlişlər aparılır, yenilənir və aşkarlanan çatışmamazlıq aradan götürülür. Lakin düzəlişlər kosmetik xarakterini daşıdığı üçün, o keyfiyyətcə  müsbət dəyişikliklər gətirmir. Buna səbəb isə  proqram biliklərinin özüldən məntiqsiz,  natamam bir sxemdə öyrətmə və bilik ötürmə yollarında qurulmasıdır.

COVİD-19 üz-bəüz təhsili ildırım surəti ilə dəyşdirərək distant təhsilə çevirdi. Təhsilin yeni forması yeni görümləri, yeni baxışlarları tələb edir. Köhnə proqram quruluşunda olan dərsliklərdəki bilikləri süni idrak modeli ilə yaradılan internet qurğularına köçürdüb şagirdlərdən onları əzbərləyib yadda saxlamaq, onları eyni müstəvidə tətbiq etmək kimi tələblər artıq effektsizdi. Fənn proqramları yüksək texnologiyalar əsasında qurulan internet qurğularına  adekvat olaraq elmi əsaslarla qurulmalıdı.

Bu  problemin həll yollarından biri kimi  Alternativ “Tamlıq və qeyri səlis Azərbaycan dili”  Rəqəmsal proqramıdır. Bu proqramı Azərbaycanda dayanıqlı təhsil sisteminin elmi əsaslarla transformasiyasına (köklü dəyişikliyə) atılan ilk addım  kimi  qiymətləndirmək olar. Proqram Jan Piajenin təbii idrak  və Lütfi Zadənin süni idak nəzəriyyələri əsasında qurulmuşdu. Bu proqramı Azərbaycanda dayanıqlı təhsil sisteminin elmi əsaslarla transformasiyasına (köklü dəyişikliyə) atılan ilk addımlardan biri  kimi  dəyərləndirmək olar

Read the rest of this entry »Baxış: 1938

Riyaziyyatın dili. Язык математики

Fatma xanım Bunyatova

Dəyərli valideynlər və müəllimlər!

 “Öyrətmə-öyrənmə” münasibətlərdə aparıcı rol uşaqlara ayrılmalıdır və onlara fikirləşib cavab verməsi üçün imkan yaradılmalıdır.

Sizə təqdim olunan “Riyaziyyatın dili” kitabı məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün tərtib edilmişdir. Kitab iki didə — Azərbaycan və rus dilindədir. Bu kitab 1994-cü ildə TN tərəfindən təsdiq edilmişdi və şagird  idrakın inkişafına yönəlmiş  ilk vəsait idi. 2018-ci ildə  kitabın 2-ci dəfə qısaldılmış formada nəşr edilmişdi

 Bu kitab sözsüz bir kitabdır.  Burada öyrənmə  nağıllarımızın qəhrəmanlarının bax, öyrən, davam et, özün yarat kim işarələrinin vasitəsi ilə gedir.

Sözsüz ki, şərti olaraq “öyrətmə-öyrənmə” adlandırdığımız  bu münasibətlərdə aparıcı rol uşaqlara ayrılmalıdır. Belə ki, uşağa fikirləşib cavab verməsi üçün imkan yaradılmalıdır. Əgər uşaq öz fikrini sözlə yox, əl-qol hərəkətləri , mimika və jestlə, yaxud da səslə izah etməyə çalışarsa, onda böyüklər “Yəqin sən belə demək istəyirsən” deyə, onun mimika və jestlərlə ifadə etdiklərini səsli nitqə çevirərək səsləndirməlidirlər.

Read the rest of this entry »Baxış: 2167

Dərsliklərin metamorfozu

Fatma xanım Bunyatova

2018 -ci ildə Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində keçirilən İSMSİT -2018 Beynəlxalq konfransında ADPU-nun biologiya metodikası kafedrasının müəllimləri Mehdiyeva S., Məlikova  Z. «Metamorphosis of texctbooks» «Dərsiklərin metamorfozu» məqaləsini müzakirəyə təqdim etmişdilər. Məqalə biologiya fənn biliklərinin elmi əsaslarla, tamlıq və qeyri səlis məntiq əsasında, yəni təbii və süni idrakın inkişaf yoluna uyğun modelləşdirilməsindən bəhs edir. Təbii və süni idrakın təhsildə tətbiq edilməsi ümumiyyətcə ən perspektivli bir istiqamətdir. Pandemiya təhsilin formatını dəyişdirərək müəllimləri süni idrakın məhsulu olan kompüter proqram və qurğularından istifadə edərək distant təhsilə keçməsinə məcbur etdi.

Read the rest of this entry »Baxış: 1838

Учимся учиться

                                              Фатма ханум Бунятова.

Урок математики не математика

Мы думаем,  что когда объясняем урок дети  понимают  нас и учатся тому, что мы объясняем. Точно так же думают и авторы учебников. На самом деле это и так. Они учатся складывать штабелями в голове то, что мы им преподносим в готовом виде: правила, формулы, даты и т. д. В итоге в голове склад знаний, с которыми пользуются отвечая на такие вопросы как кто? что? Когда? Где? К чему? Зачем? Одним  словом,  у них такой арсенал   вопросов, который заставляет только ковыряться в знаниях, топтаться на месте и это стимулированное топтание убивает в них живой интерес к учению, к учению через понимания и осмысления. Здесь возникает вопрос,  а как учить через осмысление и понимание?  Что нужно сделать для этого?  Ответы на эти вопросы можно найти в представленном вам видео, в котором  процесс урока построен авторской технологией конструктивного обучения. Конструктивизм, как философия образования,  констатирует,  что каждый индивид строит свои знания,

Read the rest of this entry »Baxış: 2095

DAYANIQLI TƏHSİLİN TRANSFORMASİYASI. TAMLIQ VƏ QEYRİ-SƏLİS TƏHSİL MODELI

Fatmaxanım  Cəlal  qızı  Bünyatova,

 «Idrak mektebi-İntellekt school””nin direktoru;

Yuliya İvan qızı Kərimova,

T. Həsənov adına 23 nömrəli tam orta məktəbin direktoru

Xülasə: Məqalədə dayanıqlı (dövlət tərəfindən dəstəklənən ) təhsilinhttps://journal.edu.az/2874-preschool-and-primary-education-ssue-4.html transformasiyasından, tam və qeyri-səlis təhsil modelindən söhbət gedir. Müəlliflilər qeyd edirlər ki, təlim prosesində fərdin təfək­kü­rü­nün hərəkətə gətirilməsi problemini həll etmək  üçün təlimin  öyrətmə və mənim­sə­mə məqsədi  öyrənmə və yaratma məqsədinə dəyişdirilməlidir. Bu məq­sə­də çat­­­­maq üçün təlim prosesində şagirdlərin mənimsədikləri biliklərin struktur qu­ru­­luşu məntiqi cəhətdən də­yiş­məlidir. Müəlliflər həmçinin vurğulayırlar ki, dayanıqlı təhsilin öyrətmə nəzəriyyəsini öyrənmə nəzəriyyəsi  ilə əvəz etdikdə təfəkkür hə­­rə­kətə gəlir. Bu hərəkəti J.Piajenin və L.Zadənin yaratdıqları təbii və süni idrak nə­zə­riyyələri əsasında  quranda  dayanıqlı təhsil sistemi transformasiya  olaraq  yeni bir təhsil modelinə –  “Tamlıq və qeyri-sə­lis təhsil modeli”nə  çevrilir. 

Baxış: 1135

Он-лайн обучение и логическое моделирование знаний

Фатма ханум Буннятова

Если бы не короновирус…

Как говорится нет худа, без добра. Никто не хотел бы, чтобы миллионы  учеников и студентов остались бы дома и  в отчаянии сложившейся  чрезвычайной ситуации спешно прибегнуть к дистанционному обучению.

Долгое время, пока всерьез на официальном уровне не  принималось ДО между профессионалами, понимающие суть и важность этого подхода шла, полемика  оценивания  разных технологических устройств,  применения  их. С каждым годом эти технологии менялись, усовершенствовались, но все- таки желаемого успеха не всегда получали, потому что в эти устройства, созданные искусственным интеллектом, вливали то содержание, тот контент, знания,  которые не были логически структурированы и нацелены на знания, умения и навыки

Пока обучение шло за закрытыми дверями,  учителя думали, что

учат, а ученики думали, что учатся.  Первые передавали готовые знания, а вторые, вынужденно сидя 45 минут перед учителем, часто мысленно отвлекаясь,  старались усваивать эти знания.  Теперь образование  перешло в виртуальную среду, оно стало открытым со своими недостатками  и для родителей,  и для общественности, и в тоже время свободным для выбора учеником. Поэтому требуется  новая методология, новые подходы, новые образовательные  технологии,  чтобы моделировать  знания, создать такую образовательную среду, в котором ученик был бы заинтересован, задействован в создании своих знаний.http://www.idrak-m.com/?page_id=731 Надо понимать, что если мы начали пользоваться устройствами с искусственным интеллектом, тогда для успешной работы этого устройства  мы должны моделировать знания механизмами искусственного интеллекта. А искусственный интеллект (Заде), это отражение естественного интеллекта (Пиаже)

Read the rest of this entry »Baxış: 1085

Трансформация устоявшейся системы образования. «Целостная и нечеткая модель образования».

Фатма ханум Бунятова

Молниеносный  переход от классно-урочный системы образования в цифровое образование эксперты  считают революцией в образовании. Особенный интерес вызывает  доклад Андрея Комиссарова Andrew Komissarov   https://www.youtube.com/watch?v=C3smRouM7vM «Цифровая трансформация образования».

Значимость  цифровизации образования, как составной части электронного государства  отражается в проекте е-государство Азербайджан и носит административный характер с сопутствующими  техническими оснашениями школ и подготовки педагогов для работы с этими устройствами.    В 2009 году впервые в истории применения искусственного интеллекта в образовании нами был сделано 2 доклада на международной конференции AİKT_2008 «Цифровая школа», «Целостное и нечеткое моделирование знаний» https://www.semanti дняcscholar.org/paper/Digital-school-Bunyatova-Bunyatova/3f0f511ceb62f1a574a2730b90604994e5cc09f0 С 2009 года  до сегодняшнегодня  на авторитетных международных конференциях учителями  г Баку были сделаны более 25 докладов на эту тему.  Очередная наша  работа в области цифровизации обучения, применения механизмов естественного и искусcтвенного интеллекта в образовании –это проект «Переход от научения к учению», который реализуется в школе №23 г. Баку с 2017 г.   Проведенная работа в рамках проекта отражена в книгах «Переход от научения к учению 2018», «Трансформация  устоявшейся  системы образования. Целостная и нечеткая модель образования-2019»  и в статье “Transformation of education system supported by the government. Integrity (whole) and fuzzy education model”.«Применение целостной и нечеткой логики в образовании»http://www.idrak-m.com/?p=5345

ПодробнеемеBaxış: 1181

Дизайн и проведение конструктивного урока на тему «Имя числительное» 4 класс

Фатма ханум Бунятова

  Этот урок был проведен в рамках проекта «Переход от научения к учению»  в экспериментальной школе №23 г. Баку.  Цель урока заключалась в том, чтобы выявить “может ли учитель, не проходя тренинги, следуя разработанному сценарию   урока, провести урок, в котором ученики строят свои знания.”

  Конструктивный урок начинается с объявления темы урока и цели урока. http://www.idrak-m.com/?page_id=731 Учащиеся должны знать, что они будут делать и в какой деятельности они будут работать на уроке. Так как конструктивный урок в основном интерактивный урок,  класс заранее делится на команды. Каждый вопрос обсуждается в команде и конечный ответ выносится на общеклассное обсуждение. 

Read the rest of this entry »Baxış: 1074

İTA Denmark və “İdrak məktəbi” Azərbaycan “Dayanaqlı təhsil sisteminin dəyişdirilməsi” birgə beynəlxalq layihəsi.

Fatma xanım Bunyatova

Təhsil sistemində aparılan islahatların məqsədi  təhsil alanların  bir şəxsiyyət kimi böyüdərək, onların sabah kı günün tələblərinə uyğun  akademik,  intellektual , sosial  bilik və bacarıqlara yiyələnməsi və onları daim  inkişaf  etdirməsidir.

Read the rest of this entry »Baxış: 1440
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe